پروژه های پژوهشی

شرکت مهندسی توسعه طراحان انسان محور با آشنایی نیازمندیهای سازمانها و شرکتها، موضوع عارضه یابی و شناسایی ریشه ای مشکلات و معضلات ارگونومیکی ایشان را با رویکردی علمی انجام و با ساختار پژوهشی به این مقوله می پردازد.

مشاوره و نیازسنجی

اختلالات اسکلتی‌-عضلانیِ مرتبط با کار نظیر کمردرد، دردهای عضلانی و مفصلی و ... از مهم ترین عوامل از دست رفتن زمان کار، افزایش هزینه‌ها و آسیب‌های نیروی انسانی در دنیای مدرن و صنعتی امروز به شمار می رود.

طراحی و مهندسی

علم ارگونومی برای طراحی و ساخت ابزار و سیستم های تولیدی از ساده تا پیچیده و بغرنج، حل مشکلات مربوط به تکنولوژی نوین، و حتی ابزار و وسائل زندگی روزمره، کاربرد دارد.

شناسایی و ارزیابی ریسك

تاکنون ارزیابی های ارگونومیکی متعددی در صنایع و شرکت های مختلف انجام شده است؛ لیکن در اکثر موارد این کار به صورت موردی و برای ایستگاه های کاری خاص صورت پذیرفته است.