استقرار سیستم جامع ارگونومی

در نگرش نوین مدیریت، انسان هم به عنوان عامل کار و هم به عنوان خالق آن در نظر گرفته می شود. لذا می توان گفت در این نگرش انسان سالم دارای نقشی محوری بوده و از توانمندی های نامحدود فکری و عملی برخوردار می باشد. برمبنای چنین نگرشی انسان به واقع سرچشمه بهره وری است.

به همین دلیل سلامت و تندرستی وی به عنوان شرط لازم جهت نیل به بهره وری همواره مورد تاکید است. هر یک از این کارکنان به عنوان سرمایه های اصلی سازمان بوده که با صرف هزینه های زیاد به تخصص و تجربه مورد نظر دست یافته اند و جایگزین نمودن این سرمایه های انسانی کار دشواری است که نیازمند صرف هزینه و زمان بسیاری می باشد. این امر ضمن بالا بردن راندمان کاری از استهلاک نیروی کار جلوگیری نموده و ساعات کاری مفید این گروه های کاری متخصص را افزایش خواهد داد. به این منظور یکی از گام های موثر در حفظ و نگهداشت نیروی انسانی شناسایی عوامل آسیب رسان به خصوص ریسک فاکتورهای ارگونومیک- به این پرسنل می باشد تا بتوان از بروز اختلالات اسکلتی عضلانی که یکی از مهمترین علل آسیب به سلامتی پرسنل و از کارافتادگی های پیش از موعد است جلوگیری نمود.

به این منظور، شرکت مهندسی توسعه طراحان انسان محور با استقرار یک سیستم مدیریت می تواند این اطمینان را به سازمانها بدهد که ضمن استقرار یک مدل بین المللی در سازمان خود و بهره برداری از یک مدل خود ارزیابی، از مدیریت ریسکهای ارگونومی اطمینان حاصل نمایند.
از دیگر دستاوردهای اجرای این طرح توسط شرکت مهندسی توسعه طراحان انسان محور، می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
- کاهش هزینه های مستقیم شامل خدمات پزشكی و غرامت های كاری
- بهره وری و کارایی بیش تر نفرات با ایجاد دوره های منظم کار و استراحت
- کاهش روزهای از دست رفته كاری
- افزایش کیفیت کار به دلیل کاهش میزان خستگی کارکنان
- کاهش ساعات كاری از دست رفته به واسطه کاهش آسیب های انسانی