خدمات تحت وب

با توجه به تغییر رویكرد جهانی و گسترش روزافزون خدمات آنلاین در محیط مجازی، شركت مهندسی توسعه طراحان انسان محور با بكارگیری متخصصین ارگونومی و رایانه توانایی ارائه خدمات ذیل را دارا می باشد:

- طراحی نرم افزارهای ارگونومی بصورت آنلاین و آفلاین

- طراحی و پیاده سازی نرم افزارهای ارزیابی و پایش ارگونومی بصورت درون سازمانی (آنلاین و آفلاین)

- تهیه نرم افزار بانك اطلاعات آنتروپومتری پرسنل جهت طراحی های آتی

- مشاوره ارگونومی در طراحی سایت به منظور دسترسی های بهتر و كاربر پسند

- خرید نرم افزارهای ارگونومی روز دنیا از شركت های خارجی همراه با شماره سریال اصل