دوره های آموزشی

برگزاری دوره های آموزشی شرکت مهندسی توسعه طراحان انسان محور به صورت تخصصی و عمومی برگزار می گردد. شرح دوره های آموزشی شرکت به صورت ذیل می باشد:

دوره های عمومی
این دوره ها مخصوص سطوح کارگری، کارمندی و مدیریتی است و در آن به مباحث کاربردی ارگونومی جهت گروه هدف پرداخته خواهد شد. در طول این دوره ها اشخاص ضمن آشنایی با مخاطرات ارگونومیکی شغل خود، نسبت به ایجاد اصلاحات و بهبود در شرایط ایستگاه های کاری مربوطه توانمند شده و قادر به ممیزی ارگونومیکی محدوده تحت کنترل خود خواهند بود.

دوره های تخصصی
دوره های تخصصی جهت، مهندسین رشته های ارگونومی، بهداشت حرفه ای، ایمنی و صنایع برگزار شده و طی آن ضمن آشنایی بیشتر این متخصصین با مباحث تخصصی حوزه ارگونومی، به ارائه روش های ارزیابی ارگونومی، راهکارهای فنی مهندسی بهسازی و ممیزی ارگونومیکی ایستگاه های کاری پرداخته می شود و مشاوره هایی در زمینه تهیه کنترل های فنی مهندسی، مدیریتی و فردی ایستگاه های کاری ارائه خواهد شد.

شایان ذكر است این شركت با پشتوانه نیروهای متخصص خود و انجام نیازسنجی های علمی، قابلیت تعریف و پیاده سازی دوره های مختلف ارگونومی را بر اساس نیاز سازمان یا صنعت شما دارا می باشد.