شناسایی و ارزیابی ریسك

تاکنون ارزیابی های ارگونومیکی متعددی در صنایع و شرکت های مختلف انجام شده است؛ لیکن در اکثر موارد این کار به صورت موردی و برای ایستگاه های کاری خاص صورت پذیرفته است.

در حالیکه در شیوه سنجش و ارزیابی شرکت مهندسی توسعه طراحان انسان محور، ایستگاه های کاری با توجه به شرایط کار از یکدیگر تفکیک شده و هر کدام با استفاده از روشی خاص ارزیابی خواهند شد. از دیگر موارد حائز اهمیت روش ارزیابی شرکت مهندسی توسعه طراحان انسان محور، پژوهشی-کاربردی بودن آن است؛ به صورتیکه کار با تکیه بر متدهای علمی توسط متخصصین صنعتی-دانشگاهی به صورت گام به گام پیش رفته و خروجی کار به صورت عملی و کاربردی ارائه خواهد شد. لذا می توان گفت که نتایج حاصل از ارزیابی دارای قابلیت اطمینان بالا و قابل استناد علمی خواهند بود.