مشاوره و نیازسنجی

اختلالات اسکلتی‌-عضلانیِ مرتبط با کار نظیر کمردرد، دردهای عضلانی و مفصلی و ... از مهم ترین عوامل از دست رفتن زمان کار، افزایش هزینه‌ها و آسیب‌های نیروی انسانی در دنیای مدرن و صنعتی امروز به شمار می رود.

از جمله دست آوردهای مهمی که با ارائه مشاوره ارگونومی توسط شرکت مهندسی توسعه طراحان انسان محور می توان به دست آورد، موارد ذیل می باشد:
- بکارگیری بهینه منابع انسانی به واسطه ی تامین و بهبود رضایت کارکنان
- افزایش بهره وری و کارایی کارمندان
- کاهش بیماری ها و غیبت های ناشی از کار
- پیش گیری از بروز اشتباهات و حوادث در محیط کار
- تغییر یا جایگزینی تجهیزات به منظور ارتقای بهره وری، شرایط کاری و کیفیت تولید
- طراحی و تغییر متناسب روش های کاری شامل اتوماسیون و تخصیص وظیفه اپراتور و ماشین
- ایجاد درک بهتر از تاثیر نوع کار روی جسم کارکنان و کارایی شغلی آن ها