پروژه های پژوهشی

شرکت مهندسی توسعه طراحان انسان محور با آشنایی نیازمندیهای سازمانها و شرکتها، موضوع عارضه یابی و شناسایی ریشه ای مشکلات و معضلات ارگونومیکی ایشان را با رویکردی علمی انجام و با ساختار پژوهشی به این مقوله می پردازد.

در این راستا شرکت مهندسی توسعه طراحان انسان محور اقدام به تهیه پروپوزالهای علمی پژوهشی متناسب به نیازهای ارگونومیکی سازمانها و شرکتها نموده و ضمن مطالعه سوابق موضوع مورد پژوهش، پس از بررسی علمی، شرکت مهندسی توسعه طراحان انسان محور موضوع نتایج مربوطه را با صنایع و سازمانهای مشابه مقایسه نموده و چالشهای ارگونومیکی ایشان را ریشه یابی نموده و نسبت به معرفی پیشنهادهای مناسب برای مشکلات شناسایی شده اقدام می نماید.