گروه توسعه خدمات گروه توسعه خدمات "شركت مهندسی توسعه طراحان انسان محور" شامل دپارتمان های پنجگانه ای است كه هدف كلی آن ها فراهم نمودن خدمات تخصصی ارگونومی در حوزه های مختلف برای مشتریان گرامی این شركت می باشد.
ادامه مطلب: مشاهده دپارتمان ها
گروه توسعه منابع گروه توسعه منابع "شركت مهندسی توسعه طراحان انسان محور" شامل دپارتمان های چهارگانه ای است كه به منظور توسعه و پیشرفت منابع داخلی شركت (اعم از نیروی انسانی، منابع مالی و ...) و با هدف گسترش و بهبود ارائه خدمات به مشتریان گرامی می باشد.
ادامه مطلب: مشاهده دپارتمان ها