دپارتمان مشاوره و پژوهش

نیازسنجی ارگونومیک سازمانها و شرکتها
در این بخش بر اساس روشی جامع و با استفاده از مستندات موجود در صنعت/ شركت اقدام به بررسی و ارزیابی شرایط موجود نموده و بر اساس خط مشی آن شركت یا سازمان اقدام به اولویت گذاری اقدامات ارگونومیك مورد نیاز می نماید و بر اساس آن برنامه ای جامع جهت رفع نیازهای ارگونومیك آن سازمان یا شركت ارائه می دهد.

دپارتمان طراحی و مهندسی

با عنایت پروردگار و همكاری نیروهای متخصص، این شركت توانایی طراحی و پیاده سازی ابزار، وسایل و تجهیزات ارگونومیك در محیط های كاری را دارا می باشد و نیز در زمینه طراحی محیط كاری نیز از مراحل طرح و ایده تا اجرا و راهبری آن صاحب نظر می باشد، لذا در ذیل به مواردی از این توانایی ها اشاره می گردد:

دپارتمان سنجش، ارزیابی و پایش

ارزیابی های ارگونومیك
متخصصان مجموعه توسعه طراحان انسان محور با توجه به نیازهای هر شركت یا صنعت و با استفاده از روش تخصصی ارزیابی جامع ارگونومی به سنجش و ارزیابی مشكلات آن ها پرداخته و با پایش شرایط موجود به حل مشكلات آن ها می پردازند كه در این راستا از كاربرد نتایج مدل اختصاصی شركت مهندسی توسعه طراحان انسان محور، واحد های ذیل به طرق مقتضی بهره مند می گردند:

دپارتمان بازرگانی و فروش

دپارتمان بازرگانی و فروش شركت كلیه خدمات مربوط به واردات، صادرات، خرید و فروش محصولات ارگونومیكی را بر عهده دارد، كه برای نمونه در ذیل به چند مورد اشاره می گردد.

دپارتمان آموزش

اين دپارتمان انجام كليه فعاليت هاي آموزشي ذيل را در زمينه تخصصي ارگونومي بر عهده دارد: