دپارتمان سنجش، ارزیابی و پایش

ارزیابی های ارگونومیك
متخصصان مجموعه توسعه طراحان انسان محور با توجه به نیازهای هر شركت یا صنعت و با استفاده از روش تخصصی ارزیابی جامع ارگونومی به سنجش و ارزیابی مشكلات آن ها پرداخته و با پایش شرایط موجود به حل مشكلات آن ها می پردازند كه در این راستا از كاربرد نتایج مدل اختصاصی شركت مهندسی توسعه طراحان انسان محور، واحد های ذیل به طرق مقتضی بهره مند می گردند:

واحد HSE
- شناسایی جامع ریسک فاکتورهای ارگونومیک محیط کاری
- ارائه پیشنهادات عملی به منظور طراحی ارگونومیک ایستگاه های کاری
- تهیه دستورالعمل های ایمن اجرای کار

واحد آموزش
- شناسایی بهتر ردیف های شغلی و تبیین سرفصل های آموزشی مرتبط با آن ها

طب صنعتی
- تعیین بهینه معاینات مورد نیاز با هر ردیف شغلی

امور اداری
- تعیین معیار های دقیق استخدام و جذب نیرو برای سمت های سازمانی

واحدهای عملیاتی، خدماتی و بهره برداری
- در نظر گرفتن زمانبندی مناسب برای چرخش ساعت های کاری
- تعویض شیفت مناسب با توجه به نوع کار

مدیریت
- اولویت بندی هزینه ها به منظور رفع و پیشگیری از بروز مشکلات ارگونومیکی

عملیات کالا
- خرید دستگاه ها و تجهیزات مناسب و متناسب با شرایط ایستگاه های کاری

تعمیرات (مکانیک، ابزاردقیق، برق و...)
- شناخت پوسچر های مناسب کاری در اجرای امور

لازم به ذکر است که موارد استفاده و واحدهای استفاده کننده از نتایج و خروجی های پروژه تنها محدود به موارد ذکر شده در بالا نخواهد بود. نمودار ذیل بیانگر شمای کلی از موارد استفاده این طرح می باشد: