دپارتمان مشاوره و پژوهش

نیازسنجی ارگونومیک سازمانها و شرکتها
در این بخش بر اساس روشی جامع و با استفاده از مستندات موجود در صنعت/ شركت اقدام به بررسی و ارزیابی شرایط موجود نموده و بر اساس خط مشی آن شركت یا سازمان اقدام به اولویت گذاری اقدامات ارگونومیك مورد نیاز می نماید و بر اساس آن برنامه ای جامع جهت رفع نیازهای ارگونومیك آن سازمان یا شركت ارائه می دهد.

اجرای پروژه های پژوهشی
تاکنون ارزیابی های ارگونومیک در صنایع و شرکت های مختلفی در داخل کشور انجام شده است؛ لیکن در اکثر موارد این کار به صورت موردی و برای ایستگاه های کاری خاص صورت پذیرفته است. در حالیکه شركت توسعه طراحان انسان محور با اجرای طرح جامع ارگونومی، ایستگاه های کاری را با توجه به شرایط کار از یکدیگر تفکیک نموده و هر کدام را با استفاده از روشی خاص ارزیابی خواهند نمود.
از دیگر موارد حائز اهمیت این پروژه ها جنبه پژوهشی-کاربردی بودن آن است؛ به صورتیکه کار با تکیه بر متدهای علمی توسط متخصصین صنعتی-دانشگاهی به صورت گام به گام پیش رفته و خروجی کار به صورت عملی و کاربردی ارائه خواهد شد. لذا می توان گفت که نتایج حاصل از این پژوهش دارای قابلیت اطمینان بالا و قابل استناد علمی خواهد بود.

مشاوره ارگونومی
اختلالات اسکلتی‌-عضلانیِ مرتبط با کار نظیر کمردرد، دردهای عضلانی و مفصلی و ... از مهم ترین عوامل از دست رفتن زمان کار، افزایش هزینه‌ها و آسیب‌های نیروی انسانی در دنیای مدرن و صنعتی امروز به شمار می رود. از دست آوردهای مهمی که با ارائه مشاوره ارگونومی می توان به آن دست یافت می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

- بکارگیری بهینه منابع انسانی به واسطه ی تامین و بهبود رضایت کارکنان
- افزایش بهره وری و کارایی کارمندان
- کاهش بیماری ها و غیبت های ناشی از کار
- پیش گیری از بروز اشتباهات و حوادث در محیط کار
- تغییر یا جایگزینی تجهیزات به منظور ارتقای بهره وری، شرایط کاری و کیفیت تولید
- طراحی و تغییر متناسب روش های کاری شامل اتوماسیون و تخصیص وظیفه اپراتور و ماشین
- ایجاد درک بهتر از تاثیر نوع کار روی جسم کارکنان و کارایی شغلی آن ها