دپارتمان حقوقی

كلیه موارد مرتبط با مسائل حقوقی شركت، از جمله عقد قراردادها و ... بصورت قانونی و توسط افراد متخصص در این دپارتمان انجام می گیرد.

دپارتمان برنامه ریزی، توسعه و فناوری اطلاعات

دپارتمان حاضر با در اختیار داشتن نیروی متخصص، فعالیت های ذیل را به منظور پیشبرد اهداف شركت بر عهده دارد:

دپارتمان بازاريابی و تبليغات

مسائل مرتبط با بازاريابی و تبليغات شركت توسط اين دپارتمان صورت می گيرد.

دپارتمان اداری، مالی و حسابرسی

كليه مسائل مرتبط با مسائل مالی شركت در اين دپارتمان انجام می گیرد.